Adatvédelem

Üzemeltető a reg­isztrá­ció valamint a szol­gál­tatási szerződések megkötése során a Fel­használó által megadott szemé­lyes ada­tok kezelése tek­in­tetében a szemé­lyes ada­tok védelméről és a közérdekű ada­tok nyil­vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­függő szol­gál­tatá­sok egyes kérdé­seiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ren­delkezé­seit betartja. Az adatkezelésre egye­bek­ben az Adatvédelmi nyi­latkozat ren­delkezé­sei az irányadóak. Ha a hatá­lyos jogsz­abá­lyok alapján az Üzemeltetővel szem­ben, bármely har­madik személy, vagy hatóság a Fel­használó által elhe­lyezett bej­e­gyzéshez kapc­solódóan bár­mi­lyen igényt érvényesítene, úgy a Fel­használó köte­les az Üzemeltető ezzel kapc­so­latosan felmerülő költ­ségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlege­sen helyt állni, illetve az Üzemeltetőnek ezen a jogcí­men felmerülő kiadá­sait, kárait hal­adék­ta­lanul, de legkésőbb a fel­hívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.


A szol­gál­tatási szerződés tek­in­tetében a felek az írás­beli for­mát tek­in­tik irányadó­nak jogny­i­latkozataik tek­in­tetében, mely alatt min­imálisan az elek­tron­ikus lev­él­ben tett jogny­i­latkoza­tot értik. A felek közötti szol­gál­tatási szerződésre — eltérő megál­lapodás hiányában — jelen ÁSZF, valamint a min­denkor hatá­lyos mag­yar jogi szabá­ly­ozás ren­delkezé­sei az irányadóak. A szol­gál­tatási szerződés­ből eredő nézeteltéréseket a felek első­sor­ban a békés úton kíván­ják ren­dezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat — hatáskörtől füg­gően — a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizáróla­gos illetékességének. A Fel­használó az ÁSZF elfo­gadásá­val egyide­jű­leg az Üzemeltető Adatvédelmi nyi­latkoza­tát és Jogi nyi­latkoza­tát köz­zétett tájékoz­tatóját elolvasta, azokat elfo­gadta és betartja.

Honlapunk cookie-kat használ, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa. A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.