Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)A portál használatá­val kapc­so­latos szabá­lyok min­den fel­használóra vonatkoz­nak, attól függetlenül, hogy regisztráltak-e az Joomla! Web Design portálon. Jogo­sult fen­ntartja magá­nak a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket –továb­bi­ak­ban ÁSZF– a reg­isztrálók előzetes értesítése nélkül egy­oldalúan módosítsa. Az új ÁSZF mindig akkor lép hatályba, amikor az az oldalra kik­erül. Reg­isztrálók tudomá­sul veszik, hogy az Joomla! Web Design oldalon talál­ható ÁSZF tek­in­tendő hatály­ban lev­őnek, Jogo­sult a vál­toz­tatás tényét külön közölni nem köte­les.

A fel­használók tudomá­sul veszik és köte­le­sek betar­tani az ÁSZF-et, és annak megfelelően használják az Joomla! Web Design portált. Min­den Joomla! Web Design portál fel­használó köte­les elolvasni az ÁSZF-et.

A reg­isztrá­ció során a fel­használók pro­filt hoz­nak létre, mely tar­tal­mazza a valóság­nak megfelelő szemé­lyes adataikat (név, lakcím, elérhetőség, fénykép, videó stb.) A fel­használó kötelezettséget vál­lal arra, hogy az általa megadott ada­tok valósak, valamint kije­lenti, hogy az esetlege­sen köz­zétett fénykép ill. videó nyil­vánossá­gra hozatala har­madik személy jogát nem sérti. Min­den Joomla! Web Design fel­használó­nak csak egy pro­filja lehet, egy pro­fil csak egy személy adatait tar­tal­mazhatja. Hamis pro­fil létre­hozása tilos. Az ilyen pro­filokat az Joomla! Web Design figyelmeztetés nélkül eltávolítja, szük­séges eset­ben az illetékes hatósá­gok eljárását kezdeményezheti. Üzemeltető fen­ntartja a jogot, hogy az általa kifogá­sol­ható­nak talált pro­filt külön figyelmeztetés nélkül törölje.

Az Joomla! Web Design portálon reg­isztrált fel­használók nem oszthatják meg belépési adataikat más fel­használókkal, adataik fel­használásá­val történő esetleges illegális belépésekért a Jogo­sult sem­miféle felelősséget nem vál­lal. Az Joomla! Web Design oldalon reg­isztrált fel­használók bár­mikor kérhetik reg­isztrá­ciójuk tör­lését. Tilos kereskedelmi jel­legű tevékenységet végezni az Joomla! Web Design portálon a Üzemeltető előzetes bele­e­gyezése nélkül. A Üzemeltető fen­ntartja magá­nak a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül kor­lá­tozza vagy megtiltsa a fel­használók hoz­záférését az Joomla! Web Design oldalon és ezért külön felelősség nem terheli.

Honlapunk cookie-kat használ, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa. A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.